Gallery Aaldering, gevestigd te Brummen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Website: http://gallery-aaldering.com
Adres: Arnhemsestraat 47, 6971 AP Brummen
Telefoon: +31 575 564 055
E-mail: [email protected]

Functionaris Gegevensbescherming is mevrouw Annette Geervliet.
Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gallery Aaldering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Geslacht;
•    Adresgegevens;
•    Telefoonnummer;
•    E-mailadres;
•    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
•    Bankrekeningnummer;
•    Het afhandelen van uw betaling;
•    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
•    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
•    U de mogelijkheid te bieden op onze nieuwsbrief te reageren;
•    Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Gallery Aaldering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Gallery Aaldering neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gallery Aaldering) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving totdat u zich afmeldt of ons te kennen geeft dat wij uw gegevens uit onze bestanden moeten verwijderen. Gallery Aaldering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij delen in principe geen persoonsgegevens met derden, behalve als u ons daarvoor toestemming geeft of ons daarom verzoekt. Gallery Aaldering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gallery Aaldering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Gallery Aaldering gebruikt alleen technische en functionele cookies. In principe gebruiken wij geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gallery Aaldering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of naar een andere door u te noemen organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Gallery Aaldering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
Gallery Aaldering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Geïnteresseerd? E-mail of bel ons
+31 (0)575 56 40 55