Privacy verklaring

Gallery Aaldering, gevestigd in Brummen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Website: https://www.gallery-aaldering.com
Adres : Arnhemsestraat 47, 6971 AP Brummen
Telefoon: + 31 575 564 055
E-mail: [e-mail beveiligd]

Onze Functionaris Gegevensbescherming is mevrouw Annette Geervliet.
Ze is te bereiken via [e-mail beveiligd]

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gallery Aaldering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch;
• Bankrekeningnummer;
• Uw betaling afhandelen;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• U te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
• Om u de mogelijkheid te bieden om te reageren op onze nieuwsbrief;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd] en we zullen deze informatie verwijderen.

Gallery Aaldering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Gallery Aaldering neemt NOO op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een Gallery Aaldering werknemer).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
We bewaren uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving totdat u zich afmeldt of ons laat weten dat we uw gegevens uit onze bestanden moeten verwijderen. Gallery Aaldering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
In principe delen wij geen persoonsgegevens met derden, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of hierom vraagt. Gallery Aaldering verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gallery Aaldering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Gallery Aaldering gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken in principe geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gallery Aaldering en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [e-mail beveiligd].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Gallery Aaldering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen:
Gallery Aaldering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of [e-mail beveiligd].